Пн-Пт: 8:00-17:00

0 items0.00лв.

Нямате артикули в количката.

Политика за поверителност

Политика за поверителност

🔸 Дружество с ограничена отговорност 17 тех варна, със седалище в град Варна, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни, информира потребителите на портала rigbg.com за своите политиката за защита на личните данни, приложена при обработката на данни, предоставени от потребителите при достъп, използване и / или регистрация на портала rigbg.com.

🔸 17 тех варна ООД гарантира поверителността на обработката на личните данни на потребителите, предприема технически и организационни мерки, необходими за защита на личните данни и предотвратяване модификация, загуба, неразрешена обработка на тези данни или достъп до тях, като се вземе предвид състоянието на технологиите, характеристиките на съхраняваните данни и потенциалните опасности, свързани с действията на хората и със свойствата на физическата и природната среда, на която са изложени.

Проследяване на посещения

🔸 17 тех варна ООД информира потребителите на портала rigbg.com, че информацията за IP адреса, от който се осъществява достъп до сървъра на 17 тех варна ООД, датата и часа на достъп, както и списъка на прегледаните страници, намиращи се на този сървър, се събира и съхранява в LOG файл, обработен от 17 тех варна ООД с цел водене на записи за посещения на портала rigbg.com, както и събиране на статистическа информация.

Регистрация на потребителите

🔸 Личните данни на потребители, поискани при регистрация на портала rigbg.com, се обработват автоматично и се включват в лична база данни, за която е отговорен 17 тех варна ООД.

🔸 Предоставените данни трябва да са верни, точни и пълни към момента на подаване.  Потребителят носи отговорност за всяка пряка или непряка вреда и / или вреда, причинена на 17 тех варна ООД или на трети страни в резултат на неточност, неадекватност или неуспешно актуализиране на тези данни.

🔸 Потребителите и посетителите на портала получават информация за задължението или незадължението за предоставяне на всеки вид лични данни, включени във формулярите за достъп и регистрация за получаване на услуги и / или материали, предоставени на уебсайта. Тази информация се предоставя по време на събирането на данни под формата на визуални предупреждения, като плаващи прозорци, използване на звездички или други символи до заявените данни или други подобни средства. Отказът да се предоставят исканите данни, предоставянето на неточни или непълни данни може да доведе до неправилно, неефективно, непълно предоставяне или не предоставяне на услуги и / или материали, предлагани на потребители и посетители.

🔸 Ако потребителят е непълнолетен, трябва да се има предвид, че преди да предостави поисканите от него лични данни, той трябва да получи разрешението на възрастния, в чиято грижа се намира. 17 тех варна ООД  няма да носи отговорност за неспазване на това изискване. 17 тех варна ООД  никога няма да използва тези данни за цели, които не са подходящи за възрастта на непълнолетните. Използването им ще бъде подходящо за възрастта, нивото на знания и зрелостта на тази целева аудитория.

🔸 17 тех варна ООД  никога няма да събира данни, свързани с финансовото състояние или личния живот на членове на семейството на непълнолетни. 17 тех варна ООД предоставя на родителите или настойниците възможността да упражняват правото на достъп до данните на техните деца или отделения, да ги премахват от базата данни, да правят промени в тях и да възразяват срещу тяхното използване и информира непълнолетните за необходимостта да получат разрешение от родители или настойници, преди да предоставят данни. За деца под 14-годишна възраст 17 тех варна ООД трябва да получи писмено разрешение от родител, настойник или законен представител за обработка на техните данни.

🔸 Целите за събиране и обработка на лични данни, поискани от потребители на портала rigbg.com, са:

  • идентификация на потребителя за по-персонализирана услуга;
  • администриране, анализ и подобряване на пакета от услуги;
  • анализ и създаване на нови услуги въз основа на желанията на потребителите и
  • изпращане на технически, търговски и информационни документи за портала rigbg.com, продуктите и услугите, представени на него.

🔸 Собственикът на данни може по всяко време да упражни в 17 тех варна ООД правото на достъп, модификация, премахване от базата данни или възражение срещу използването на лични данни при спазване на условията, установени от законите за защита на данните. За тази цел 17 тех варна ООД разполага с прости и безплатни процедури, достъпни за своите потребители.

🔸 Потребителите могат да изпращат своите съобщения за защита на личните данни по имейл до dimitrova_rig@abv.bg или по обикновена поща на адрес град Варна, ул.Парижка комуна бл.1 вх.А ап.31 като направите една и съща маркировка в писмото и върху плика.

🔸 Във всеки случай съгласието на потребителя за обработката и предоставянето на личните му данни може да бъде оттеглено по всяко време. За това е достатъчно писмено искане от потребителя до отговорника за базата данни, изпратено до 17 тех варна ООД. Това искане трябва да бъде направено под формата на писмо, подписано от собственика на данните, посочващ неговия адрес и приложено копие от личната му карта или паспорт, изпратено по надежден метод.

🔸 Предоставените на 17 тех варна ООД лични данни няма да бъдат предадени на трети страни без предварителното съгласие на техния собственик, освен в случаите, изрично предвидени в закона и ако са изпълнени всички условия, установени в тях.

🔸 Самият факт на изпращане на материали за публикуване на портала rigbg.com (графични или фотографски изображения, видео или текстови коментари), които съдържат изображение или глас на потребителя или трети страни, позволяващи да го идентифицират, предполага съгласието на потребителя и всички идентифицирани лица да включат своите данни в базата данни на 17 тех варна ООД , както и публикуването и безплатният достъп до тези материали чрез Интернет, при условията, посочени в Политиката за поверителност на rigbg.com.