Пн-Пт: 8:00-17:00

0 items0.00лв.

Нямате артикули в количката.

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет магазин

 1. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Купувач — физическо или юридическо лице, което възнамерява да закупи стоки на уебсайта на онлайн магазина.

Регистриран купувач — Купувач, който е предоставил на Продавача индивидуална информация за себе си (фамилно име, собствено име, бащино име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер), която може да се използва многократно за извършване на поръчка. Тази информация се предоставя при извършване на поръчка.

Продавач – 17 тех варна ООД, ЕИК 204482781, което продава стоки чрез интернет магазина, разположен на адрес https://rigbg.com/shop/ .

Онлайн магазин — интернет сайт, където всеки Купувач може да се запознае с представените Продукти, техните описания и цени за Продуктите, да избере конкретен Продукт, начин на плащане и доставка на Продукти, да направи Поръчка.

Продукт — обект на покупка и продажба, представен за продажба в онлайн магазина, като го поставите в съответния раздел на онлайн магазина.

Поръчка — попълнена заявка на Купувача за покупка и доставка до посочения адрес на Продуктите, избрани в онлайн магазина.

Артикул  — обозначението на Стоките, възложено от производителя.

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Тези условия за продажба на стоки в онлайн магазина (наричани по-долу „Условия“) определят процедурата за закупуване на стоки чрез онлайн магазина от физически или юридически лица, наричани по-долу „Купувач“; когато се споменават съвместно, Продавачът и Купувачът също се наричат ​​»Страни», а всеки поотделно — «Страна».

Всяка страна гарантира на другата страна, че притежава необходимата правоспособност, както и всички права и правомощия, необходими и достатъчни за сключването и изпълнението на договора за продажба.

Поръчвайки Продуктите през онлайн магазина, Купувачът се съгласява с тези Условия.

Продавачът си запазва правото да прави промени в настоящите Условия, във връзка с които Купувачът се задължава да наблюдава редовно промените в Условията, публикувани на уебсайта на онлайн магазина.

Купувачът се съгласява с тези Условия, като прави Поръчка.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Продавачът не носи отговорност за точността и верността на информацията, предоставена от Купувача по време на регистрацията.

Купувачът, който се регистрира в онлайн магазина, получава индивидуална идентификация чрез предоставяне на потребителско име и парола. Индивидуалната идентификация на Купувача Ви позволява да избегнете неразрешени действия на трети страни от името на Купувача. Прехвърлянето от страна на Купувача на данните за вход и парола на трети страни е забранено, Купувачът е единствено отговорен за всички възможни негативни последици в случай на прехвърляне на потребителското име и парола на трети страни.

Купувачът се съгласява да получава рекламна информация от продавача по всякакви комуникационни канали (телефон, имейл и др.) И да предава информация за контакт на трети страни за доставяне на рекламна информация.

Личната информация, прехвърлена на разположение на онлайн магазина по време на регистрация или по какъвто и да е друг начин, няма да бъде прехвърлена на трети организации и лица без разрешението на потребителите, освен в случаите на доставка на рекламна информация и когато това се изисква от закон или съдебно решение.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Когато прави Поръчка, Купувачът потвърждава, че е запознат с правилата за продажба на Стоки чрез Интернет магазина и предоставя на Продавача информацията, необходима за извършване на Поръчка.

Продавачът подготвя и изпраща поръчаните Стоки след получаване на плащането.

Ако Купувачът има някакви въпроси относно свойствата и характеристиките на Стоките, преди да направи Поръчката, Купувачът трябва да се свърже с Продавача, като използва информацията за контакт на Продавача, публикувана на уебсайта на онлайн магазина.

 1. ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ

Цените в онлайн магазина са посочени за един артикул.

Можете да поръчате само Продукта, за който в момента на поръчката е посочено положително количество в склада.

Плащането на Стоките от Купувача се извършва във валутата, в която е била посочена цената на Стоките на уебсайта на онлайн магазина към момента на поръчката.

Платецът трябва да бъде самият Купувач. Плащане от трети страни не се приема. Плащането е разрешено само по един от начините, предлагани на уебсайта на онлайн магазина при извършване на поръчка. Не са налични други методи за плащане.

Договорът за продажба се счита за сключен от момента, в който Купувачът плати за поръчаната Стока.

 1. ДОСТАВКА

Продавачът ще положи всички усилия да се съобрази с датата и времето за доставка, посочени в съответната Поръчка, но забавянето на доставката е разрешено поради непредвидени обстоятелства, възникнали по вина на Продавача.

Рискът от случайна загуба или случайна повреда на Стоките преминава върху Купувача в момента на прехвърлянето на Стоките към него и Купувача, като поставя подписа си в документите, потвърждаващи доставката на Поръчката.

За да се избегнат случаи на измама при доставка на предплатена Поръчка, купувачът трябва да представи документ за самоличност.

 1. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Имате право на отказ от покупката си в срок от 14 дни

Върната стока трябва да е с оригинална опаковка, без нарушени стикер и пломби и с придружаващи при покупка документи

Заплатената сума се възстановява по банков път в рамки на 14 дни след приемане на стоката.

Размяната и връщането на Стоките се извършва в съответствие с действащото законодателство.

Възможността за размяна или връщане на стоки се договаря от телефонния номер, публикуван на уебсайта на онлайн магазина.

 1. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Всяка закупена стока /освен аксесоари и консумативи/ е придружена с гаранционна карта, издадена от производител с нанесени данни за стока, гаранционни условия и срокове.

За фискални устройства освен гаранционна карта се сключва и Договор за сервизно обслужване.

Гаранционно обслужване се извършва в офис в град Варна, ул.Парижка Комуна бл.1 вх.А ап.31

Губите гаранционни права в случай на:

 • изгубена гаранционна карта
 • нарушена пломба
 • опит за ремонт от друг сервиз или неоторизирано лице
 • повреда, причинена от неправилна експлоатация
 • нарушаване на физическа цялост на стоката

Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени на Купувача в резултат на неправилно използване на Стоките, закупени в онлайн магазина.

Продавачът не носи отговорност за загубите на Купувача, произтичащи от:

 • неправилно посочване на лични данни,
 • незаконни действия на трети лица.

Купувачът носи пълна отговорност за точността на информацията, посочена от него при регистрация в онлайн магазина.

Страните са освободени от отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако такова неизпълнение е резултат от форсмажорни обстоятелства, възникнали след влизането в сила на Условията, в резултат на извънредни събития, които страните не могат да предвидят и предотвратяват с разумни мерки.

В други случаи, непредвидени в клауза на Условията, неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията си, страните носят отговорност в съответствие с приложимото законодателство.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Разпоредбите на действащото законодателство се прилагат по отношение на отношенията между Купувача и Продавача.

Купувачът гарантира, че всички условия на настоящите Условия са му ясни и той ги приема изцяло.

В случай на рекламации от Купувача, той трябва да се свърже с Продавача на имейл адреса, посочен на уебсайта на онлайн магазина.

Страните ще се опитат да разрешат всички възникващи спорове чрез преговори. Ако е невъзможно да се постигне споразумение, спорът ще бъде отнесен до съда в съответствие с приложимото законодателство.

Недействителността или неспазването от страна на някоя от страните на която и да е разпоредба от настоящите Условия не води до невалидност на останалите разпоредби на Условията.

Ако Купувачът не е съгласен с поне една от разпоредбите на настоящите Условия, той няма право да използва онлайн магазина.